ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001: 2015, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών της, ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και από άλλες κανονιστικές διατάξεις και ότι βελτιώνονται συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων / υπηρεσιών της.

Βασικά συστατικά του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι ο προσδιορισμός με ακρίβεια των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών, των εργαζομένων και των ιδιοκτητών της εταιρείας και η ικανοποίηση αυτών μέσω της κατάλληλης οργάνωσης, και της παροχής των απαιτούμενων πόρων.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω, η διοίκηση της εταιρείας καθιερώνει αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, η επίτευξη των οποίων αξιολογείται σε συνεχή βάση. Παρέχει επίσης όλους τους απαραίτητους, για το σκοπό αυτό , πόρους και αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια.

Η ανωτέρω πολιτική για την ποιότητα γνωστοποιείται και εφαρμόζεται κατάλληλα σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης της εταιρείας και ανασκοπείται από τη Διοίκηση για να εξασφαλίζεται έτσι η συνεχής καταλληλότητα αυτής.