Κατασκευή: Προμήθεια Ικριωμάτων 400KV.

Πελάτης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.