Μεταλλική Γέφυρα 100 τόνων.
Τοποθεσία: Γερμανική Τάφρος Λαμία