ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ)

Θέση: Καρδίτσα, Θεσσαλία
Ανάδοχος: ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.