ΕΡΓΟ:ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΤΑΙΝΙΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΕΗ Α.Ε.