Κατασκευή: Προμήθεια ειδικών χαλύβδινων τερματικών πύργων τύπου ΤΖ4 & ειδικών διατάξεων στήριξης Υ/Γ καλωδίων 150 KV

Πελάτης: Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.