ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Βιομ/ποίηση με Μεταβλητή Διατομή

Το προϊόν με τα περισσότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εταιρεία μας είναι η κατασκευή δοκών από λαμαρίνα σε διάφορες ποιότητες (st 37 – st 44 – st 52). H κατασκευή δοκών από σίδερο ονομάζεται ΣΣΔ (Σύνθετη Συγκολλητή Διατομή) και παράγουμε διατομές μεταβλητού ύψους, παράλληλες διατομές, συμμετρικές διατομές τύπου Η, ασύμμετρες διατομές τύπου Η, κυβοειδής δοκούς, σταυροειδής δοκούς, κυψελοειδής δοκούς και καμπύλες δοκούς προσφέροντας οικονομικότερες λύσεις και μεγαλύτερα ανοίγματα στην κατασκευή των μεταλλικών κτιρίων και των ειδικών μεταλλικών κατασκευών. Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθούμε για την κατασκευή αυτών των δοκών είναι η εξής:

Προμήθεια υλικών Φέροντος Οργανισμού κτιρίου

Η προμήθεια του υλικού πραγματοποιείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου και με όλους του απαραίτητους ελέγχου από την εταιρεία μας…

Κατά την παραλαβή των υλικών ακολουθεί η βιομηχανοποίηση του Φέροντος Οργανισμού του κτιρίου με τις ακόλουθες διαδικασίες:

 • Κοπή λαμαρίνας σε Μηχάνημα Παντογράφου, διαστάσεων 4m πλάτους και 22m μήκους, με Πυρσούς Οξυγόνου υψηλής ακρίβειας κοπής σε πάχος λαμαρίνας έως 150mm καθώς και χρήση πλάσματος 300Α υψηλής ακρίβειας κοπής έως δέκατο του χιλιοστού σε πάχος λαμαρίνας έως 80mm.
 • Αμμοβολή του φέροντος οργανισμού,από μία αυτόματη μονάδα αμμοβολής μορφοσιδήρου της εταιρείας GIETART.
 • Συγκόλληση λαμαρινών σε Αυτόματη Μηχανή Συγκόλλησης, για την παραγωγή Δοκών Σύνθετης διατομής (μεταβλητής και παράλληλης) και Διατομής τύπου Box, με δύο βυθιζόμενα τόξα Lincoln 1000A, του Ιταλικού οίκου FRO, με την οποία κατασκευάζονται πάνω σε διπλή Τράπεζα συγκόλλησης.
 • Τμήμα συναρμολόγησης Σύνθετης Συγκολλητής διατομής, όπου πραγματοποιούνται συγκολλήσεις για την τοποθέτηση φλαντζών και χαλύβδινων πλακών, από μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης (MIG), παλμικές 400 – 500Α.
 • Βαφή Σύνθετης Συγκολλητής διατομής, αφού πραγματοποιηθεί καθαρισμός του υλικού (σκόνες κτλ), πραγματοποιείται σύμφωνα με την προδιαγραφή του έργου (επίστρωση primer και αλκυδική βαφή) ή οποιαδήποτε άλλη βαφή απαιτεί η προδιαγραφή του έργου.

Ποιοτικός έλεγχος Φέροντος Οργανισμού κτιρίου

Η εταιρεία μας διαθέτει τμήμα ποιοτικού ελέγχου με πιστοποιημένο προσωπικό κατά LEVEL II και πραγματοποιεί δειγματοληπτικά ελέγχους με δικά της μηχανήματα με τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Υπέρηχους (ultrasonic testing) level II κατά SNT – TC – 1A (1996).
 • Οπτικό έλεγχο (visual testing) level II κατά ASNT.
 • Μαγνητικά σωματίδια (magnetic testing) level II κατά ASNT.

Κατά την διαδικασία παραγωγής πραγματοποιούνται οι εξής έλεγχοι:

 • Αμμοβολή του Σύνθετης Συγκολλητής διατομής,πραγματοποιείται έλεγχος τραχύτητας με ηλεκτρονικό μικρόμετρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.
 • Τμήμα συναρμολόγησης Σύνθετης Συγκολλητής διατομής, κατά την διαδικασία συγκόλλησης γίνεται έλεγχος στα πάχη κολλήσεων, στις ραφές κόλλησης και στην διαστασιολόγηση των υλικών σύμφωνα με το ISO 5817 από πιστοποιημένους συγκολλητές του εργοστασίου μας σύμφωνα με EN 287-1 με πιστοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης σύμφωνα με ISO 15609-1 και πιστοποιημένες μεθόδους συγκόλλησης σύμφωνα με ISO 15614-1.
 • Βαφή Σύνθετης Συγκολλητής διατομής, πραγματοποιείται έλεγχος με ηλεκτρονικό μικρόμετρο για τον έλεγχο του πάχους της βαφής.

Αποθήκευση Φέροντος Οργανισμού κτιρίου

Με την ολοκλήρωση της παραγωγής των υλικών πραγματοποιείται η δεματοποίηση και αποθήκευση τους σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο.