ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Βιομ/ποίηση με Μορφοσίδερο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σχεδίαση, κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κτιρίων από μορφοσίδηρο. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας.

Προμήθεια Υλικών Φέροντος Οργανισμού Κτιρίου

Η προμήθεια των υλικών (πρώτες ύλες) πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής-διανομής του χώρου. Όλες οι ποιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών (S235, S275, S355) είναι σύμφωνες με τις ζητούμενες προδιαγραφές του έργου και κατά EN ISO 10025-2 και EN ISO10204. Τα υλικά (πρώτες ύλες) κατά την παραλαβή τους υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο (με χρήση ψηφιακού σκληρόμετρου, σε ποσοστό 10% επί του συνόλου της κατασκευής). Τα παραστατικά ποιότητας των υλικών, όπως παραλαμβάνονται από τον προμηθευτή, διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μας ή παραδίδονται στον πελάτη (κατόπιν απαίτησής του).

Βιομηχανοποίηση Φέροντος Οργανισμού Κτιρίου

Μετά την παραλαβή των πρώτων υλών, ακολουθεί η απαιτούμενη (σύμφωνα με τις προδιαγραφές) επεξεργασία τους:

  • Κοπή & Διάτρηση (Γραμμή Κοπής & Διάτρησης Προφίλ)

  • Καθαρισμός Επιφανείας, σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές BSa (Μηχανή Αυτόματης Χαλυβοριπής Προφίλ)

  • Συναρμολόγηση, όπου πραγματοποιείται συγκόλληση (χρήση μηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης MIG) και τοποθέτηση των διαφόρων εξαρτημάτων (φλάντζες, πλάκες, κλπ).

  • Βαφή,  πυράντοχη βαφή πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου

Ποιοτικός Έλεγχος

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (Πιστοποίηση κατά LEVEL II) πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  • Υπέρηχοι (Ultrasonic Testing) LEVEL II κατά SNT-TC-1A (1996)

  • Οπτικός Έλεγχος (Visual Testing) LEVEL II κατά ASNT

  • Μαγνητικά Σωματίδια (Magnetic Testing) LEVEL II κατά ASNT

  • Έλεγχος Τραχύτητας Επιφανείας (με χρήση ψηφιακού ειδικού οργάνου)

  • Έλεγχος πάχους κολλήσεων (από Πιστοποιημένους Συγκολλητές & Μεθόδους Συγκόλλησης) στις ραφές συγκόλλησης και στη διαστασιολόγηση των υλικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN ISO 5817, EN 287-1, EN ISO 15609-1 και EN ISO15614-1.

  • Έλεγχος Πάχους Βαφής (με χρήση ψηφιακού ειδικού οργάνου).

Αποθήκευση

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ποιοτικού ελέγχου (παραγωγική διαδικασία), τα έτοιμα υλικά ομαδοποιούνται και αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο